Právě se nacházíte: home page » Dokumenty ke stažení » Veřejná podpora - dokumenty ke stažení

Veřejná podpora - dokumenty ke stažení

Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající nesmí podle legislativy EU dostat veřejnou podporu v nadměrné výši. Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za státní prostředky se považují i dotace z programu Zelená úsporám a pravidla pro veřejnou podporu se v rámci něj týkají žadatelů, kteří předmětný byt či dům pronajímají, nebo třeba bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Rozčlenění právních forem žadatelů a jejich povinnosti a omezení z hlediska veřejné podpory najdete v tomto dokumentu.

V programu Zelená úsporám lze poskytovat dotace ve třech režimech veřejné podpory, které jsou slučitelné s právními předpisy EU. Je to v režimu de minimis, podle Blokové výjimky a po omezenou dobu také podle Dočasného rámce.

Na této stránce si můžete stáhnout dokumenty k problematice veřejné podpory.

  Veřejná podpora v Programu Zelená úsporám

V tomto dokumentu najdete popis problematiky veřejné podpory v rámci programu Zelená úsporám. Dokument obsahuje pravidla, jak postupovat při poskytování podpory subjektům vykonávajícím ekonomickou činnosti podle pravidel veřejné podpory (v režimu de minimis, Dočasný rámec, Bloková výjimka).

Ke stažení také: 

  Návod pro žadatele, jak postupovat v režimech Veřejné podpory

Obsahuje jednoduchý návod pro orientaci v režimech veřejné podpory, rozhodovací pravidla a max. výše podpory.

Formuláře k veřejné podpoře

Pozor! Jedná se pouze o doporučené vzory formulářů (schválené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže). Pro žadatele nejsou závazné, pouze doporučující. Podstatné je, aby žadatel doložil všechny v nich požadované informace.

Souhrn všech požadovaných náležitostí pro příslušný režim veřejné podpory musí žadatel podepsat a nechat podpis úředně ověřit. Pokud doklady secvakne nebo sváže k sobě, postačí jeden úředně ověřený podpis na seznamu příloh pro všechny potřebné dokumenty.

Problematiku veřejné podpory řeší evropská legislativa, její náležitosti program Zelená úsporám neupravuje. Veškeré informace jsou pouze doporučené a za správné splnění požadavků veřejné podpory zodpovídá vždy žadatel. Prosíme, v případě pochybností vyhledejte odbornou pomoc.  

De minimis

Jde o režim veřejné podpory, který upravuje zejména nařízení Komise (ES) 1998/2006 - spolu s dalšími dostupné níže. Celková výše pomoci udělená jednomu subjektu v něm nesmí přesáhnout částku 200 000 EUR během kteréhokoli tříletého období. Tento strop platí pro všechny formy veřejné podpory de minimis čerpané daným subjektem, tedy bez ohledu na jejich cíl, nebo čerpá-li subjekt podporu de minimis v rámci více projektů anebo od více poskytovatelů. Subjektem se v tomto případě myslí jeden žadatel.

Seznam příloh - de minimis

Čestné prohlášení o čerpání/nečerpání podpory de minimis 
      (platné do 30. 6. 2014)

Prohlášení žadatele o zařazení podniku

Prohlášení žadatele o statutárním orgánu a jeho členech

Prohlášení a závazky žadatele

+ doložte navíc:        

 • Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele - aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší tří měsíců), zřizovací listina u příspěvkových organizací, stanovy společenství vlastníků jednotek (SVJ), bytových družstev (BD) - podrobněji viz zde.
 • Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP
 • Rozpočet organizace na stávající, popř. následují rok
 • Daňové přiznání nebo roční výkaz o hospodaření
Pozor! Od 1. 7. 2014 je podpora v režimu de minimis v rámci programu Zelená úsporám poskytována výhradně dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. Podpora se pro posuzování pravidel veřejné podpory v rámci programu Zelená úsporám považuje za poskytnutou dnem vydání Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory, resp. dnem vydání Registrace akce v případě podpory poskytované z prostředků státního rozpočtu. V případě, že je podpora v režimu de minimis poskytována po 1. 7. 2014, je požadováno splnění podmínek poskytnutí podpory dle výše uvedeného nařízení a doložení čestného prohlášení o čerpání/nečerpání podpory de minimis dle vzoru Čestného prohlášení o čerpání/nečerpání de minimis uvedeného níže a platného od 1. 7. 2014.
Čestné prohlášení o čerpání/nečerpání podpory de minimis (platné od 1. 7. 2014)


Bloková výjimka

Jde o režim veřejné podpory podle nařízení Komise č. 800/2008 - spolu s dalšími dostupné níže. Podnikům a podnikatelům umožňuje čerpat dotace na dosažení úspor energie (oblasti A a B v programu Zelená úsporám). Výše podpory pak nesmí přesáhnout 40 % způsobilých nákladů u malých podniků a podnikatelů, 30 % u středních podniků a podnikatelů a 20 % u ostatních podniků a podnikatelů.

Nařízení dále umožňuje podnikům čerpat dotace na podporu energie z obnovitelných zdrojů energie (oblast C programu Zelená úsporám). Intenzita podpory nesmí přesáhnout 65 % způsobilých nákladů u malých podniků a podnikatelů, 55 % u středních podniků a podnikatelů a 45 % u ostatních podniků a podnikatelů.

Maximální výše podpory pro jeden subjekt vychází z omezení programu Zelená úsporám a činí 30 milionů korun.

Seznam příloh - bloková výjimka 

Prokázání motivačního účinku pro velké podnikatele

Čestné prohlášení o čerpání/nečerpání podpory de minimis

Prohlášení žadatele o zařazení podniku

Prohlášení žadatele o statutárním orgánu a jeho členech

Prohlášení a závazky žadatele

+ doložte navíc:        

 • Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele - aktuální výpis zobchodního rejstříku (ne starší tří měsíců), zřizovací listina u příspěvkových organizací, stanovy společenství vlastníků jednotek (SVJ), bytových družstev (BD) - podrobněji viz zde.
 • Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP
 • Rozpočet organizace na stávající, popř. následují rok
 • Daňové přiznání nebo roční výkaz o hospodaření

Dočasný rámec

Podporu upravovalo Sdělení Komise - Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize (2009/C 16/01) - spolu s dalšími dostupné níže. Tímto rozhodnutím Evropská komise uznala, že Česká republika byla zasažena krizí jako celek a příjemce tuto skutečnost nemusí dokazovat jednotlivě. Maximální výše podpory byla ekvivalent 500 tis. EUR pro jeden podnik v období 1. 1. 2008 až 31. 12. 2010.

Důležité informace k veřejné podpoře (upozornění ze dne 9. 5. 2011)

 Program podpor do částky 500 000 EUR byl prodloužen

Seznam příloh - dočasný rámec 

Čestné prohlášení pro aplikaci Českého přechodného rámce

Čestné prohlášení o čerpání/nečerpání podpory de minimis

Prohlášení žadatele o zařazení podniku

Prohlášení žadatele o statutárním orgánu a jeho členech

Prohlášení a závazky žadatele

  Sdělení Komise - Dočasný rámec Unie pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize (11. 1. 2011)

+ doložte navíc:        

 • Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele - aktuální výpis zobchodního rejstříku (ne starší tří měsíců), zřizovací listina u příspěvkových organizací, stanovy společenství vlastníků jednotek (SVJ), bytových družstev (BD) - podrobněji viz zde
 • Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP
 • Rozpočet organizace na stávající, popř. následují rok
 • Daňové přiznání nebo roční výkaz o hospodaření

Obecné dokumenty k problematice veřejné podpory:


 • Obecné zásady Společenství o státní podpoře na ochranu životního prostředí, které se vztahují na všechna odvětví spadající pod Smlouvu o ES.

 • Dokument zde upravuje použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis. Určuje stropy celkové výše podpory de minimis pro jednotlivý podnik, způsob, jak mají jednotlivé státy postupovat při poskytování podpory.

 •   Sdělení Komise k přechodnému rámci [pdf, 786 KB, 26. 10. 2009]
 • Sdělení Komise, kterým se mění Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize.
 • Sdělení Komise, kterým se mění Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize.
 • Dokument, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují některé kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).

 • Definice malých a středních podniků [PDF, 7,3 MB] 

  Uživatelská příručka a vzor prohlášení. Podrobné údaje a vysvětlení nové definice malých a středních podniků, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2005. Vzor prohlášení, které jednotlivé společnosti mohou vyplnit samy, žádají-li o podporu pro malé a střední podniky s cílem získat postavení malého nebo středního podniku.

Důležité odkazy:

http://www.compet.cz/verejna-podpora/

Na webových stránkách ÚOHS - oblast Veřejná podpora, lze získat plné aktuální znění všech dokumentů, které se vztahují k veřejné podpoře včetně vysvětlujících pokynů a metodik.


Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>


Nová zelená úsporám
 


 
NZU 2013


Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám