Právě se nacházíte: home page » Aktuality
 • Tisk

Příjem žádostí o dotaci v obálkách u žadatelů

09.03.2012 - Státní fond životního prostředí ČR začne od 1. dubna přijímat k další administraci žádosti A, B a C v kombinaci o dotaci z programu Zelená úsporám, které žadatelé předložili na krajském pracovišti SFŽP ČR ke kontrole před 29. říjnem 2010. Jedná se o žádosti, které mají u sebe žadatelé v zalepené obálce, s razítkem SFŽP ČR. Nejde o příjem nových žádostí.


Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa rozhodl, že zájemci o dotaci z programu Zelená úsporám v oblasti podpory A, resp. B, kteří mají u sebe zalepenou obálku s razítkem SFŽP ČR (obsahuje zkontrolovanou projektovou dokumentaci a potvrzený krycí list technických parametrů), mohou požádat o dodatečné zařazení žádosti do administrace od 1. dubna 2012 za těchto podmínek:

 • kompletní a věcně správná žádost včetně všech povinných příloh bude odeslána doporučeně nejpozději dne 30. června 2012
 • zásilka bude označena nápisem „ŽÁDOST V OBLASTI PODPORY A, resp. B"
 • zásilka bude odeslána výhradně doporučenou poštou na adresu: Státní fond životního prostředí ČR; Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
 • zásilka bude obsahovat zalepenou obálku vydanou krajským pracovištěm SFŽP ČR (obálka obsahuje zkontrolovanou projektovou dokumentaci a potvrzený krycí list technických parametrů)
 • zásilka bude dále obsahovat příslušný, řádně vyplněný formulář žádosti o podporu (včetně všech povinných příloh); řádně vyplněný formulář žádosti o podporu na přípravu a realizaci podporovaných opatření (včetně všech příloh), pokud o tuto podporu žadatel žádá
 • v případě, že máte opatření již realizováno, doložte také předepsané dokumenty, prokazující ukončení realizace (bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách Programu
 • list vlastnictví nesmí být starší než 3 měsíce k datu podání projektové dokumentace k posouzení

Žadatelům, kteří měli před 29. říjnem 2010 připravenu k podání žádost v oblasti podpory C (obnovitelné zdroje energie), a to výhradně do kombinace s již SFŽP ČR administrovanou žádostí, bude umožněno požádat o dodatečné zařazení této žádosti do administrace, a to pouze za těchto podmínek:

 • žádost musí být v kombinaci se žádostí o podporu v oblasti A resp. B, která je již administrována SFŽP ČR nebo se žádostí o podporu v oblasti A resp. B, ke které má žadatel zalepenou obálku potvrzenou krajským pracovištěm SFŽP ČR (viz předchozí bod)
 • kompletní a věcně správná žádost včetně všech povinných příloh bude odeslána doporučeně nejpozději dne 30. června 2012
 • zásilka bude označena nápisem „ŽÁDOST V OBLASTI PODPORY C"
 • zásilka bude odeslána výhradně doporučenou poštou na adresu: Státní fond životního prostředí ČR; Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
 • zásilka bude obsahovat příslušný, řádně vyplněný formulář žádosti o podporu (včetně všech povinných příloh); řádně vyplněný formulář žádosti o podporu na přípravu a realizaci podporovaných opatření (včetně všech příloh), pokud o tuto podporu žadatel žádá
 • v případě, že má žadatel opatření již realizováno, doloží také předepsané dokumenty, prokazující ukončení realizace (bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách Programu
 • akceptovány budou pouze žádosti, které byly připraveny k podání na SFŽP ČR před 29. říjnem 2010. Tento fakt musí být nezpochybnitelně prokázán (datum uskutečnění zdanitelného plnění na faktuře za zpracování projektové dokumentace, datum vystavení listu vlastnictví, datum ověření podpisu na souhlasném prohlášení vlastníků...)


Žádost v oblasti podpory A, B i C bude posuzována v souladu s pravidly Programu, zejména podle Směrnice MŽP č. 9/2009 a jejich Dodatků a Příloh. Pokračování v administraci nelze považovat za schválení podpory. Rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí žádosti o podporu bude vydáno teprve na základě kontroly věcné a formální úplnosti a správnosti Vámi předložené žádosti. Všechny informace, jak podat žádost, včetně potřebných formulářů najdete na webových stránkách . Pokud budou v podané žádosti zjištěny nedostatky, bude postupováno v souladu s ustanovením článku 3 odst. 4 Směrnice MŽP 9/2009 v aktuálním znění.

Žádost v oblasti podpory C nebude přijata zpět do administrace, pokud žadatel nezpochybnitelně neprokáže, že doklady potřebné k podání žádosti o podporu v oblasti C byly vystaveny před 29. říjnem 2010 (např. faktury za zpracování projektové dokumentace, datum vystavení listu vlastnictví, datum ověření podpisu na souhlasném prohlášení vlastníků).

Na žádosti předložené nebo odeslané po výše stanoveném termínu nebude brán zřetel.

Všechny ostatní potencionální žadatele o podporu z Programu Zelená úsporám upozorňujeme, že PŘÍJEM NOVÝCH ŽÁDOSTÍ NEBYL OBNOVEN, a že daný postup se týká pouze již dříve předložených žádostí, resp. projektových dokumentací ke kontrole na krajském pracovišti SFŽP.

V případě dotazů kontaktujte Zelenou linku 800 260 500.Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>
Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám